Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2010

ariets
Może wiem najlepiej dlaczego tylko człowiek potrafi się śmiać: tylko on cierpi tak bardzo, że musiał wynaleźć coś takiego jak śmiech.
— Fryderyk Nietzsche
Reposted frompatt patt viaiaix iaix
ariets
Błędy prawie zawsze mają uświęcony charakter. Nigdy nie próbuj ich naprawiać. Przeciwnie, podchodź do nich racjonalnie, staraj się je w pełni pojąć. Potem będziesz mógł je wysublimować.
— S. Dali
ariets

90% Twoich problemów można rozwiązać za pomocą Google. Na pozostałe 10% wystarczy wódka.

Reposted frombasia basia viaiaix iaix

December 17 2010

ariets
8445 0506
Reposted fromhalucine halucine viaiaix iaix
ariets
4525 45a8
Reposted fromevelina evelina viaiaix iaix
ariets
0204 189c
Reposted fromtommydisimone tommydisimone viaiaix iaix
ariets
Pandas are not morning people
Reposted fromrozmyty rozmyty viaiaix iaix
ariets
Reposted fromImmortalYawn ImmortalYawn viaiaix iaix
ariets
ariets
9080 563d
i hope he brought patrick along with him t obs, hehehe
Reposted fromfirlina firlina viaiaix iaix
ariets
4231 6900 500
Reposted fromiaix iaix
ariets
7350 891a
Reposted frommanwhoplayedgod manwhoplayedgod viaiaix iaix
ariets
3043 1804 500

[RB] The author makes an excellent point!

Reposted fromtayfun tayfun viaiaix iaix
ariets
1815 4f30
++
Reposted fromAH1N1 AH1N1 viaiaix iaix
ariets
Oprócz marzeń warto mieć papierosy 
Reposted fromirbjarbirb irbjarbirb viaiaix iaix
ariets
4673 fd9f
contrapocalypse
Reposted frommagicznekopyto magicznekopyto viaiaix iaix
ariets
Reposted fromitsfuckedup itsfuckedup viaiaix iaix
ariets
ariets
7123 01bc 500
Reposted frompajlot pajlot viaiaix iaix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl